Cửa hút chân không (Vacuum Connections)

CỬA HÚT CHÂN KHÔNG (VACUUM CONNECTIONS)

Nối giữa màng hút chân không với ống hút chân không (cửa ra)

Chia sẻ