Vải tách khuôn (peel fly/ release fabric)

VẢI TÁCH KHUÔN (PEEL FLY/ RELEASE FABRIC)

Đặt ngay trên bề mặt sản phẩm nhằm tạo ra bề mặt bằng phẳng, có in kiểu dệt của vải lên trên bề mặt sản phẩm nên không phải chà nhám để sơn sau hoặc hàn dán.

Vải tách khuôn có thể sử dụng khô hoặc thấm trước nhựa cùng loại với nhựa sản xuất. Tấm khô sẽ lấy nhựa từ sản phẩm nhưng không dính lên sản phầm. Tấm đã thấm nhựa sẽ không hút nhựa từ khối sản phẩm, đặc biệt sản xuất tấm mỏng với tính toán lượng nhựa chính xác.

Chia sẻ