Màng tách khuôn (release film)

MÀNG TÁCH KHUÔN (RELEASE FILM)

Dùng để kiểm soát nhựa chảy trong quá trình đóng rắn và để tháo sản phẩm ra sau khi đóng rắn.

Loại vật liệu màng tách khuôn, hình dạng đục lỗ được chọn theo nhiệt độ đóng rắn, hình dáng sản phẩm, lượng nhựa chảy, hệ thống dẫn nhựa.

Chia sẻ