RTM (Resin Transfer Molding)

RTM là gì?

RTM (Resin Transfer Molding) là một công nghệ sản xuất composite: nhựa được chuyển vào khuôn trong điều kiện áp suất thấp, khuôn kín tạo ra sản phẩm có bề mặt chất lượng cao, kích thước chính xác.

Nhựa nền là polymer nhiệt rắn dạng lỏng như epoxy, polyester, vinyl ester, phenolic.

Sợi gia cường là sợi thủy tinh, aramid, cacbon,…

Ngoài ra còn các thành phần khác như độn (filler), chất xúc tác (catalyst), chất xúc tiến (promoter), màu, chất chống cháy,…

Nguyên liệu được lựa chọn trên tiêu chí giá thành, cơ tính, tính chất bề mặt,.., hoặc có thể trung hòa các yếu tố này.

Sợi gia cường được đưa trước vào khuôn, thường là sợi mat (chopped strand mat) hoặc sợi dệt (woven roving) ở dạng định hình trước (preform). Sau đó, hỗn hợp nhựa, xúc tác đã trộn trước được phun vào khuôn đã có sợi. Nếu có yêu cầu gelcoat bề mặt thì gelcoat được phun vào khuôn trước khi đặt preform sợi vào.

Công nghệ RTM có ưu điểm là phun áp suất thấp, thường không quá 100 psi trong suốt quá trình điền đầy khuôn.

Sản phẩm RTM thông dụng có bề dày 3mm, lượng sợi chiếm 30%.

Qui trình sản xuất RTM

Hỗn hợp nhựa và xúc tác đã được trộn trước phun áp suất thấp vào khuôn kín đã có chứa sợi dạng preform. Sau khi nhựa đóng rắn, mở khuôn và lấy sản phẩm.

Ưu điểm của kỹ thuật RTM

–        Khuôn kín: sạch, ít ảnh hưởng sức khỏe, công nhân kỹ thuật cao hơn, nhựa điền đầy toàn bộ khuôn, kích thước sản phẩm khá chính xác.

–        Sản phẩm láng 2 mặt.

–        Tỷ lệ sợi trong sản phẩm có thể lên đến 65%.

–        Sản phẩm đồng nhất.

–        Ít phế phẩm.

–        Kỹ thuật sản xuất tự động nên sẽ nhanh hơn.

Chia sẻ