Phụ gia Chống Cháy Composite

PHỤ GIA CHỐNG CHÁY COMPOSITE

Chất chống cháy sử dụng cho nhựa Polyester trong việc sản xuất các sản phẩm Composite. Nguyên liệu được trộn trực tiếp vào nhựa Polyester bất bão hòa nhằm giúp cho sản phẩm Composite có khả năng chống cháy.

Thông số kỹ thuật

Phụ gia chống cháy cho Composite “Firegard B”

Tính chất Vật lý Giá Trị Đơn vị tính
Trọng lượng riêng ở 28°C
   1.6 – 2.0
 
Hàm Lượng Stryrene    0
   %
Thời gian lưu trữ    12
   tháng
Điềm bắt cháy Không có  

–   Firegard B là phụ gia chống cháy có chứ Antimone được đặc chế sử dụng cho nhựa  Polyester bất bảo hoà.
–   Hàm lượng sử dụng: Từ 10-20 % tuỳ thuộc vào loại nhựa Polyester cũng như nhiệt –   British Standard 476: Part7: 1997
–   Kết quả kiểm tra: Sản phẩm có 14% Firegard B và 86% nhựa Polyester sẽ đạt được độ chống cháy Class Two.

Chia sẻ